Monday, July 19, 2010

Ph.D သုိ႔ ရွာပံုေတာ္ (5)

The aims of this book


Personal academic initiative အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ဆိုတာ ေဒါက္တာေက်ာင္းသားမ်ားသည္ သူတို႔ရဲ့ ေအာက္အတန္းတုန္းက သင္ခဲ့တဲ့အတိုင္း အရာရာကို ႏိႈင္းယွဥ္တတ္တဲ့ အေလ့အထႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရဲ့ ေသာ့ခ်က္တစ္ခုဆိုတာ သိေနရမည္။ ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုတာ ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာဖို႔ ျခားနားတဲ့ ေရးနည္းေရးဟန္ေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီအဆင့္ေရာက္လာရင္ ေရွ့ကျပခဲ့ေသာ sections တစ္ခုအေနနဲ႔ ေဆြးေႏြးရမယ့္ အဆင့္ေတြက လံုေလာက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေက်ာင္းသားေတြမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ လိုအပ္တယ္။ ျပီးေတာ့ ဘြဲ႔လြန္အသိုင္းအ၀န္းဆိုင္ရာေတြမွာ ေအာင္ျမင္စြာ လည္ပတ္ဖို႔ရန္ အဆင့္အတန္းေတြ ျမင့္တက္လာမွာလည္း ျဖစ္တယ္။ ဒီအဆင့္မွာ ပတ္၀န္းက်င္ကို လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ဖို႔ ၾကာရွည္ေအာင္ လုပ္ယူေနရတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ အမ်ားအျပားရွိတယ္။ သူတို႔ရဲ့ ေဒါက္တာဆိုင္ရာဘြဲ႔ရရွိမႈဖို႔ရန္ အႏၱရာယ္ေတြရွိတယ္ဆိုတာ ဂရုစုိက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႔ေက်ာင္သားေတြမ်ားကေတာ့ ၄င္းကုိ ေ၀ါဟာရတစ္ခုအေနနဲ႔ေတာင္ သတ္မွတ္ၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပီးေတာ့ PhD မရွိလဲ ဘာျဖစ္သလဲ စသျဖင့္ စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုးနဲ႔ ေဒါသတစ္ၾကီး ထြက္သြားတတ္ပါတယ္။
အားလံုးေသာ အသစ္ေက်ာင္းသားမ်ားမွာေတာ့ ေလ့လာမႈမရွိဘဲ က်မ္းစာေရးသားဖို႔ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ့ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအတြက္လည္း အဓိက အခ်က္ကုိလက္ခံရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေဒါက္တာေက်ာင္းသားမ်ားအေနနဲ႔ ျပန္လည္ သံုးသပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိျပန္သံုးသပ္ျခင္းရဲ့ အဓိက ရႈေထာင္ကေတာ့ သင့္ရ့ဲ ideas ေတြကို တင္ျပျပီး သင့္ရဲ့ supervisor ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလငး္ ျဖစ္ဖို႔ လုိပါတယ္။ တရားမ၀င္ေသာ ဒါမွမဟုတ္ မရုိက္ရေသးေသာ စာတမ္းေတြ ျဖစ္ေနရင္ေတာင္မွ ပါ၀င္ေအာင္ ေဆြးေႏြးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ အသံုး၀င္တဲ့ ဦးေဆာင္နည္းလမ္းေတြကို အခ်က္အလက္တစ္ခုအေနနဲ႔ ထည့္သြင္းထားရပါ့မယ္။
ဒီစာအုပ္ရဲ့ ပထမရည္ရႊယ္ခ်က္ကေတာ့သမာသမတ္ကတဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးထားတဲ့ စူးစမ္းရွာေဖြႏိုင္ေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ေက်ာင္းသားမ်ား PhDကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ရယူႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ က်မ္းစာကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ေအာင္ ရရွိႏုိင္ေအာင္ ကူညီေပးဖို႔ရန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ပုိမုိေကာင္းမြန္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ စီမံခန္႔ခြဲတဲ့ေနရာမွာ က်မ္းၾကီးၾကပ္သူႏွင့္ နည္းလမ္းက်က် ေလ့က်င့္ေရးသားႏိုင္ေအာင္ ကူညီဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တတိယရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ ၄င္းရဲ့ PhD ဆိုင္ရာ ဆက္စပ္မႈတစ္ခုလံုးကုိ သိမ္းဆည္းထားမယ္။ ေဒါက္တာဆုိင္ရာ ပညာေရးအေျခအေနရဲ့ ထိေရာက္တဲ့တုိးတက္ျခင္းေတြမွာ တကၠသုိလ္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကုိ မွတ္မိသိရွိေစရန္ျဖစ္ျပီး အေထာက္အကူျဖစ္တဲ့ လုိအပ္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ အဓိက အခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိေစျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ အားထုတ္ရာမွာ ေဒါက္တာဘြဲ႔ဆုိင္ရာ က်မ္းၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ေဒါက္တာပညာေရးသို႔ စနစ္က်က် သုေတသနျဖစ္ျခင္းတို႔အျပင္ ဘြဲ႔ရရွိျပီးသူ ပေရာ္ဖက္ဆာတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အေတြ႔အၾကံဳကုိ ခ်ျပဖို႔ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဟာ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ့ ပံုစံႏွင့္ သူတို႔ရဲ့ ၾကမ္းၾကီးၾကပ္သူမ်ားရဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဘ၀ကို ေပးစြမ္းႏိုင္ဖုိ႔ပါ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ယေန႔ အျမင့္ဆံုးေသာ ပညာေရးဆိုတာ Arts, Business Studies, Science, Social Science, Technolgy စသည္တုိိ႔ ပါ၀င္တဲ့ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားျဖင့္ စီစဥ္ထားျပီးေတာ့ ပညာေရးစနစ္ရဲ့ လကၡဏာမ်ား စစ္ေဆးျခင္း၊ PhD အရည္အေသြးရဲ့ သေဘာသဘာ၀မ်ားစစ္ေဆးျခင္း၊ PhD လုပ္ငန္းစဥ္ကို စိတ္ပညာရႈေထာင္မွ ဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာေသာ တစ္ျခားသူေတြရဲ့ ပို႔ေနက် topics ေတြအၾကား သင့္ရဲ့ ၾကမ္းၾကီးၾကပ္သူကို ဘယ္လိုစီမံခန္႔ခြဲမလဲ စသည္အားျဖင့္ စစ္ေဆးရပါလိမ့္မယ္။

Action summary

၁။ ေဒါက္တာဆိုင္ရာ ပညာေရးနယ္ပယ္မွာ သင္ဟာ သင့္ရဲ့ ကုိယ္ပိုင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္မွာ ရွိေနရမယ္ဆိုတာကုိ အမွတ္ရပါ။ လိုအပ္မႈအတြက္သာမက ဘာေတြလုပ္ေဆာင္မလဲဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ တာ၀န္၀တၱရားေတြကို အျမဲ အမွတ္ရေနပါ။
၂။ က်ြမ္းက်င္တဲ့ professional သုေတသနျပဳလုပ္သူ ျဖစ္လာေအာင္ ျပတ္သားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြႏွင့္ သင္ေလ့လာရမယ့္အရာကို သင့္ကုိယ္တိုင္ ေတြေ၀မေနဘဲ လက္ေတြ ျပဳလုပ္ပါ။
၃။ သင့္ကုိ ပုိမိုေကာင္းမြန္တဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈကုိ ကူညီဖို႔ရန္ PhD သုေတသနေလ့လာေရး လုပ္ငန္းစဥ္သို႔ အတြင္းက်က် သိနိုင္ရန္အတြက္ ဒီစာအုပ္ကို ဖတ္ပါ။