Wednesday, July 21, 2010

Ph.D သုိ႔ ရွာပံုေတာ္ အခန္း (၂ ) အပုိင္း (၂)

Choosing your work context
သုေတသနေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သင့္အလုပ္ရဲ့ အရည္အေသြးေတြအေပၚ အဓိက အေရးၾကီးတဲ့ အခ်က္ေတြက သင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ေနာက္ႏွစ္အနည္းငယ္ေတြမွာ သင့္ရဲ့ အခ်ိန္ေတြကို ဘယ္ေနရာမွာသံုးမလဲ? သင့္ရဲ့ Research institutions ရဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈကုိ ျပဳလုပ္ဖို႔ရန္ သင္အေျခအေနေကာင္းေနျပီဆိုရင္ ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာႏွင့္ စာရင္းကုိင္အေၾကာင္းကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ စူးစမ္းရွာေဖြရပါမည္။
တစ္ခ်ဳိ႔ေသာ တကၠသုိလ္မ်ားဟာ ဘြဲ႔လြန္အတြက္ ေလ့လာဖို႔ သီးသန္႔ဌာနငယ္တစ္ခု ဖြင့္ထားေလ့ရွိတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႔ကေတာ့ ေလ့လာမႈအခန္းသာ ေပးထားျပီး တစ္ခ်ိဳ႔က်ေတာ့ အသင္း၀င္၀န္ထမ္းက အသံုးျပဳေသာ အခန္းမွာ စားပြဲါတစ္ခုကုိသာ သူတို႔ရဲ့ research students’ ကိုေပးတယ္။ တစ္ျခားေသာ သူမ်ားကေတာ့ ဘြဲ႔လြန္အတြက္ အနည္းငယ္သာ သို႔မဟုတ္ ေထာက္ပံ့မႈကုိ မေပးဘဲ ျဖစ္တတ္ၾကတယ္။ သူတို႔ဟာ စာၾကည့္တိုက္ေတြ ဓါတ္ခြဲခန္းမ်ား တကၠသုိလ္နယ္ပယ္မွာ တစ္ျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား မရွိတဲ့ အခါ အိမ္မွာပဲ ေလ့လာမႈကို ျပဳလုပ္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၾကတယ္။
အလားတူ တကၠသိုလ္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွာ ေထာက္ပံ့ထားတဲ့ တစ္ျခား Company ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ရွိေနႏိုင္ျပီး သုုေတသနေက်ာင္းသားမ်ား အသံုးျပဳရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ က်ယ္၀န္းေသာ အခန္းတစ္ခုထဲမွာ ေဒါင့္တစ္ေနရာကုိ ရွာေဖြႏိုင္တဲ့ idea ကဲ့သုိ႔ ဆက္စပ္မႈ ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ တစ္ျခားသူမ်ားႏွင့္တကြ တံုျပန္မႈအေပၚ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံစားမႈမ်ားကို ရွာေဖြႏုိင္ျပီး သူတို႔ရဲ့ ကုိယ္ပိုင္တိုးတက္မႈအေၾကာင္းကုိ ဘာေတြေျပာမလဲဆိုတာ နားေထာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သင့္ရဲ့ အလုပ္ေပၚမွာ တိုးတက္မႈရဲ့ အေျခခံတစ္ခုကုိ ရယူတဲ့အခါ အခန္းတစ္ခုကုိ အသံုးျပဳရပါလိမ့္မည္။
ျဖစ္ႏိုင္တာကေတာ့ သင္ စာအုပ္ဖတ္မႈအေပၚမွာ အခ်ိန္အေတာ္မ်ားမ်ားေပးျပီး စိတ္ရွည္ သည္းခံနုိင္ရပါမည္။ စုေဆာင္းထားတဲ့ အခ်က္အလက္မွ တစ္ျခားမ်ားကို သို႔မဟုတ္ လက္ေတြ႔သုေတသနထဲမွာ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ မရွိတဲ့ စာမ်ားကို စိတ္ရွည္ရွည္ႏွင့္ ေလ့လာရပါမည္။ အခ်ိန္ေတြ နာရီေတြကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားျပီး သင္စိတ္ၾကိဳက္ဘာသာရပ္ကုိ ေသခ်ာစူးစမ္းရပါမည္။ သင့္ကုိယ္တိုင္း ေက်နပ္တဲအထိ ေလ့လာျပီး organize လုပ္ႏိုင္ရပါမည္။ တစ္ၾကိမ္ျပီး တစ္ၾကိမ္ စူးစမ္းျခင္းရဲ့ အေျဖအေပၚမွာ ျပဌာန္းသတ္မွတ္ထားတဲ့ အလုပ္ရဲ့ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကုိ သီးသန္႔ခြဲျခားႏိုင္ေအာင္ ရွာေဖြႏိုင္သမွ် ရွာေဖြပါ။ idea သစ္ေတြ ေပၚထြက္လာေအာင္ စုေဆာင္းပါ။ စိတ္ပါ၀င္စားစြာ ေဆြးေႏြးေသာ တစ္ျခားသူမ်ားကိုလဲ မပ်က္မကြက္ ေတြ႔ဆံုပါ။
သုေတသနေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္ႏွစ္ေယာက္သာလ်င္ စီမံခံ့ခြဲမႈ စိတ္ကူးစိတ္သန္းရွိတယ္လို႔ ယူဆထားေသာေၾကာင့္ လူတစ္ခ်ိဳ႔ေတြကေတာ့ စူေပါင္းထားတဲ့ အခန္းတစ္ခုထဲ စားပြဲခံုတစ္လုံုးသာ ေပးရမယ္ဆိုတာကုိ ယံုၾကည္လက္ခံထားပါတယ္။ သူတို႔ရဲ့ စာအုပ္ေတြ သိမ္းဆည္းႏိုင္တဲ့ေနရာ ပစၥည္း ပစၥယေတြ ေရးမွတ္ထားရာေနရာ တစ္ျခားသူမ်ား interview တဲ့ေနရာ သူတို႔ က်မ္းၾကီးၾကပ္သူ လက္ခံေတြ႔ဆံုတဲ့ေနရာႏွင့္ အသင္း၀င္၀န္ထမ္းေတြေနရာ စသျဖင့္ သီးသန္႔ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားရပါ့မယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း စစ္မွန္တဲ့ေလ့လာမႈဆိုတာ အဲဒီလိုနဲ႔ မလံုေလာက္ေသးပါဘူး။ အေၾကာင္းအက်ိဳးခုိင္လံုမႈအတြက္ သည္းခံျပီးရွာေဖြျပီး လူေတြႏွင့္ အနီကပ္ဆံုး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာကေတာ့ တစ္ျခားသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးစဥ္ သုိ႔ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အပန္းေျဖေနခ်ိန္မွာ ဘယ္ေတာ့မွ ေဆးလိပ္စသည္ကုိ မသံုးစြဲသင့္ပါ။ သင့္အလုပ္အေပၚမွာ အာရံုစူးစုိက္လို႔ေသာ စိတ္ဆႏၵရွိေစခ်င္ေသာအခါေတြမွာေပါ့။ သူတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းမရွိဘဲ သင္တစ္ေယာက္တည္း လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုရင္ တိုးတက္မႈကုိ ပိုင္ဆိုင္ဖို႔ရန္ သိပ္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သင့္ရဲ့ အလုပ္လုပ္တဲ့ ပံုစံအားလံုးကို ပိုင္ဆုိင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ တစ္ျခားညြန္ျပထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာကေတာ့ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာဘ၀ေတြအေၾကာင္းမွာ ေမးခြန္းအမ်ားအျပား ရွိေနတယ္ဆုိတာပါပဲ။ ျပႆနာမ်ား ႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈ ရွိ မရွိဆိုတာေတြ အေတြက္ ေဆြေႏြးမႈေတြ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ေနရပါ့မယ္။
ျဖည့္စြက္ခ်က္အေနနဲ႔ေျပာရရင္ သင္တက္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ ပ်က္ကြက္ျခင္းေတြဟာ တစ္ျခားသူမ်ားက လြယ္လြယ္ကူကူ ေရးမွတ္သြားမယ္။ သင့္ရဲ့ ေရြရွားမႈအတြက္ ဒါ့အျပင္ သင္ဆႏၵရွိသေလာက္ ျပဳမႈျခင္းအတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ရပါ့မယ္။ သင့္ရဲ့ က်မ္းၾကီးၾကပ္သူႏွင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သမွ် တင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္ရပါ့မယ္။