Friday, July 23, 2010

Ph.D သုိ႔ ရွာပံုေတာ္ အခန္း (၂ ) အပုိင္း (၄)

Becoming a research student

အနည္းငယ္မွ်ေသာ သာမန္ေက်ာင္းသားေတြမွာ အျမင့္ဆံုးေသာ ဒီဂရီစနစ္မ်ား ညြန္ၾကားေသာနည္းလမ္းမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ့ အခန္းက႑မ်ား ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ အျမင့္ဆံုးေသာ ဘြဲ႔ဒီဂရီကို တက္ေရာက္တဲ့သူဟာ သူတု႔ိဘာေတြ ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္ဆုိတာ ေကာင္းေကာငး္မသိဘဲႏွင့္ ျဖစ္လာေသာ ရႈပ္ေထြးျခင္း မ်က္စိလည္လမ္းေပ်ာက္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ နွစ္ေတြအၾကာၾကီးျပဳလုပ္ျပီးတဲ့အခါ စိတ္ဓါတ္ေတြ က်သြားႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ျပီး တကၠသိုလ္ဆီကုိ ျပန္လည္သင္ျပေပးတဲ့ သူေတြဆီက အေတြ႔အၾကံဳေတြကိုလည္း မွ်ေ၀ခံယူရန္ ၀န္ေလးေနတတ္ၾကတယ္။ မၾကာခဏဆိုသလိုပဲ သုေတသနေက်ာင္းသားသစ္မ်ားဟာ PhD ဒီဂရီကုိ ထူးခ်ြန္က်ြမ္းက်င္ ပုိင္ဆိုင္လာေသာ လူမ်ားျဖစ္တယ္လို႔ idea ေတြ ရွိတတ္ၾကတယ္။ ဒီ idea ေတြဟာ သူတို႔ဟာ တကယ္က်ြမ္းက်င္မႈမရွိဘူးဆိုတာ ေသခ်ာေနသကဲ့သုိ႔ သူတို႔ကိုယ္ပုိင္တိုးတက္မႈအတြက္ ဟန္႔တားသလို ျဖစ္ေနပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ PhD တစ္ခုကုိ က်မ္းစာကုိ သိျမင္ႏိုင္ဖုိ႔ တကယ္ေမွ်ာ္လင့္လို႔ မရႏုိ္င္ေတာ့ပါဘူး။ အလားတူစြာပဲ သူတို႔ဟာ ဒီေလ့လာမႈကုိ တကယ္ဖတ္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔ဟာ ရွည္လ်ားတဲ့ သုိ႔မဟုုတ္ ေကာင္းတဲ့ စာေပတစ္ခုကဲ့သုိ႔ ရွားပါးတယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ အရာရာတုိင္းကုိ ေရးဖို႔ ဘယ္ေတာ့မွ မျဖစ္နိုင္ပါဘူးဆိုတာ လက္ခံယံုၾကည္ႏိုင္ရပါ့မည္။ ဘြဲ႔လြန္ေလာကကုိ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ေသာ Wason (1974) ill- defined limbo ကေတာ့ ေျပာျပထားတယ္။ တကၠသိုလ္ထဲမွာ အဓိက point အခ်က္ကုိ ေမးရေသာ ေက်ာင္းသားသစ္ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္တြင္းမွာ ျပဳလုပ္ျပီးေသာ ဥာဏ္ရွိရွိ ဘာသာျပန္ထားတဲ့ စိတ္ဒဏ္ရာေတြဟာ America မွာ စနစ္အဆင့္အတန္းေတြက Britain ႏွင့္ Vartuli မွာ အမ်ားအျပားျခားနားေနပါတယ္တဲ့။ unlearning existing expertise ရဲ့ စိတ္ျဖစ္စဥ္ေတြ ထင္ထင္ ရွားရွားေရးသားထားပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ျပဳလုပ္ဖုိ႔ရန္ ဘာေတြေထာက္ပံ့ရမယ္ဆုိတာ အေျခခံကစျပီး စတင္ေရးသားရပါ့မယ္။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္၏ အျမင္မွ သုေတသနေက်ာင္းသား ဘယ္လုိျဖစ္လာခဲ့တယ္တာကုိ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ လူေတြရဲ့ အေတြ႔အၾကံဳေတြ မတူၾကပါဘူး။ wason (1974) ႏွင့္ Phillips (1979) တို႔ရဲ့ ေရးသားခ်က္အရ ျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔ေၾကာင့္ သုေတသန ေက်ာင္းသားသစ္မ်ားက supervisor ႏွင့္ interview တဲ့ ေနရာမွာ နိဂံုးပိုင္းႏွင့္ project ေသးေသးေလးကုိ သေဘာတူျခင္းအားျဖင့္ မေပ်ာ္မရႊင္ စတင္ျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ဖို႔ရန္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ရမယ္။ ဒီလို သေဘာတူျခင္းဟာ ၄င္းကိုယ္တုိင္သာမက သုေတသနေက်ာင္းသားမ်ား ခံစားမႈတို႔ကုိပါ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ supervisor ႏွင့္ ေက်ာင္းသား ျပည့္ျပည့္စံုစံုေဆြးေႏြးႏိုင္ျခင္းဆိုတဲ့ နားလည္သိျမင္မ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားဟာ သုေတသနႏွင့္ ေရးသားျခင္း အလုပ္ကုိ ယူေဆာင္ဖို႔ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စြမ္းရည္ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ကူညီလိမ့္မယ္ဆိုတာ သံသယ ရွိစရာ မလိုပါဘူး။ တိုးတက္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေဖာ္ျပဖို႔ရန္ ဒီစာတမ္းေတြ ေဆာင္းပါး ႏွင့္ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရးကို ထုတ္လုပ္ အက်ံဳး၀င္ေစရန္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ကူညီပါလိမ့္မယ္။ ေလးစားျခင္း, ေက်ာင္းသားမ်ားဖတ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ိဳးကုိ ဆိုလုိသည္။

အခန္းက႑တစ္ခုအေနနဲ႔သာမက အလုပ္အတြက္ပါ ေတြ႔ၾကံဳရတဲ့ အေၾကာင္းေတြကို တစ္ျခားေသာဘြဲ႔လြန္ေတြကို ေျပာဖို႔ရန္ ေကာင္းေသာ idea မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ နားလည္ျခင္းဆိုတာ ဒီျပႆနာေတြဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းသာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ သိျမင္နားလည္ျခင္းေတြမွ တစ္ဆင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ကူညီႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ သို႔ေပမယ့္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ဟာ ျပည့္စံုတဲ့ စနစ္ထက္ ခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္ကို မတည္ေဆာက္ဖို႔ရန္ေတာ့ လိုအပ္လိမ့္မည္။

Myths and realities of the system

စစ္မွန္မႈမွ ေရြရွားျခင္း တစ္ျခားသူမ်ားနွင့္ လူမႈဆက္ဆံျခင္းမွ ေရြရွားျခင္းတို႔ဟာ သုေတသနအေၾကာင္း မွားယြင္းေသာ အယူအဆ တစ္ခုဟာ invory tower လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုအေနနဲ႔ ျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္။ သုေတသနျပဳလုပ္တယ္လို႔ သင္ေျပာရင္ လူမ်ားဟာ မၾကာခဏ သင့္ကို ေျပာလိမ့္မယ္။ သင္အသစ္ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မယ္လို႔ တစ္ဦးတည္း သတ္မွတ္ျခင္းမွာ ႏွစ္ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ကုန္ဆံုးတယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ျပီး ေတြးထင္ၾကတဲ့ အေနနဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒါကို သာယာမေနသင့္ပါဘူး။ သူတို႔ဟာ သတ္မွတ္ၾကေသာ္လည္း သင့္ကုိယ္တိုင္ အလုပ္လုပ္တဲ့ အခါ ဒါဟာ သမိုင္း၀တၱဳ ေရးေနတာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ သိထားရမယ္။ သင္က လူမ်ားရဲ့ Academic network ကုိလည္း မွတ္မိသိရွိေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သုေတသနေက်ာင္သား လႈပ္ရွားမႈအေနနဲ႔ သင္စိတ္၀င္းစားရမယ္။ ဒီေနရာမွာ သင့္ရဲ့ Supervisorမ်ား, သင့္ရဲ့ ဌာနမွာ တစ္ျခား academicsမ်ား, အေထြေထြ စာၾကည့္တိုက္ရဲ့ ၀န္ထမ္းမ်ား, စာအုပ္စာတမ္း ရွာေဖြျခင္းေပးတဲံ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ေဖာ္ျပေသာ အထူးစာၾကည့္တုိက္မ်ား, ေဆြးေႏြးေဟာေျပာေပးေသာ ေလ့လာေရး အဖြဲ႔ေက်ာင္းသားမ်ား, ညီလာခံမွာ ေပးေသာ စာရြက္စာတမ္း စုေဆာင္းျခင္းမ်ား, စသည္အားျဖင့္ ဒီစာရင္းေတြကုိ အထူးမွတ္မိ သိရွိေနရပါ့မယ္။ သုေတသနေက်ာင္းသား အက်ိဳးျဖစ္ဖို႔ဆုိတာ အခြင့္အေရးကုိ လက္ခံျခင္းကို အသံုးျပဳဖုိ႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရမယ္။ သုေတသနဆုိတာ အျပန္အလွန္ ကိစၥႏွင့္ လူမႈေရးတိုးတက္မႈကုိ လိုအပ္ရံုသာမက academic ႏွင့္ skills အတြက္လည္း အေရးပါတဲ့ အရာျဖစ္ပါတယ္။