Thursday, July 29, 2010

Ph.D သုိ႔ ရွာပံုေတာ္ အခန္း ၂ း ၇

Actiion summary
၁။ သင့္ရဲ့ academic institution မေရြးခ်ယ္မီ သင္လုပ္ႏိုင္သေလာက္ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ရယူပါ။ စြမ္းႏိုင္ေသာ supervisor ကို ေျပာဆုိပါ။ ၾကိဳတင္၍ သုေတသနလုပ္ႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားကို ေလ့လာမွတ္သားပါ။ အလားအလာရွိေသာ supervisorရဲ့ သုေတသန အေတြ႔အၾကံဳအေၾကာင္း ရွာေဖြပါ။ သင္နွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ျပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ကာ သင့္ရဲ့ အလုပ္ေနရာအေၾကာင္းကုိလည္း သင့္ရဲ့ စူပါဗိုက္ဆာကို ေျပာပါ။
၂။ စြမ္းႏိုင္ေသာ supervisor ရဲ့ သုေတသနအေတြ႔အၾကံဳ အေၾကာင္းကို ရွာေဖြပါ။ ျပန္လည္ မွတ္တမ္းျပဳျပီးေသာအရာကုိ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီပါ။ သင့္ရဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို မျပဳလုပ္မီ သင္ စီမံခန္႔ခြဲထားေသာ ပံုစံကုိ စူပါဗိုက္ဆာအား ေျပာပါ။
၃။ ျပီးစီးရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ မတိုင္မီ ဖြင့္ဆိုေရးသားျခင္းႏွင့္ ေသးငယ္ျပီး ရွင္းလင္းေသာ စီမံကိန္းကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ သင့္ရဲ supervisor ႏွင့္ ေသခ်ာရွင္းလင္းစြာ စီစဥ္ပါ။ အက်ိုးရလဒ္အတြက္ ေဆြးေႏြးျခင္းမွ်သာ မဟုတ္ဘဲ ၄င္းကုိ ဘယ္လုိလုပ္ေဆာင္ရမလဲ လုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္းကို ဘယ္လိုေလ့လာရမလဲ စသည္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈအေပၚမွာ ျပည့္စံုနိုင္သမွ် ျပည့္စံုေအာင္ ေဆြးေနြးျပီး ေရသားပါ။
၄။ သင့္ရဲ့ supervisor ေနာက္လုိက္ေဒါက္တာေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ ရင္းႏွီးမႈရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။ ပန္းတိုင္ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ကန္႔သတ္ထားပါ။ ျပီးေတာ့ ၄င္းကုိ ရေအာင္ လုပ္ပါ။
၅။ သင့္ရဲ့ ဘာသာရပ္မွာ ေလ့က်င့္ျခင္း၌ သိပၸံဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈကို သုေတသန ျပဳျခင္းမွ ရွာေဖြပါ။

အခန္း (၂) ျပီး၏

Ph.D သုိ႔ ရွာပံုေတာ္ အခန္း ၂ း ၆

Scientific method
‘Hypotheses,’ က Medawarအား 1964 ခုနစ္မွာ ေျပာဖူးတယ္။ လကၡဏာေတြထဲမွာ စိတ္ၾကိဳက္ႏွင့္ ဥာဏ္ကစားျခင္းက အေကာင္းဆံုးပဲတဲ့။ ၄င္းဟာ စိတ္ရဲ့ စြန္႔စားခန္းတစ္ခု ျဖစ္သတဲ့။ သူသည္ Karl Popper in the Logic of Sientific Discovery (1972, 3rd edn) က အေျခအေနရဲ့ စိတ္ၾကိဳက္ျဖစ္ျခင္းသည္ ျငင္းခံုေနရသည္။ သိပၸံဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား၌ သေဘာသဘာ၀မ်ားသည္ အနုမာန ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ျပီးေတာ့ ေယဘုယ် ယံုၾကည္မႈအေနနွင့္ ျပဳမူသည္ မဟုတ္ဟု ဆုိျပန္သည္။
အာရံုစုိက္ေသာ သုေတသနအေနႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ျပန္ဆိုေရးသားျခင္း နွစ္ခုတို႔အၾကား ကြဲျပားျခားနားမႈကို နားလည္ျခင္းဆိုသည္ကို အေရးပါ လိုအပ္သည္။ ဒါေၾကာင့္ သင္သည္ ဘယ္ေတာ့မွ စိတ္ပ်က္ျခင္းကုိ ၾကံဳေတြ႔လာလိမ့္မည္ မဟုတ္။ ခံစားမႈ, လွည့္စားမႈ, မွန္ကန္ေသာ နည္းလမ္းကိုသြားျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္မႈ, နာက်င္ခံစားမႈ စသည္တို႔ကုိ စတင္ၾကံဳေတြ႔ရမည္ မဟုတ္။
သိပၸံဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားရဲ့ ဒ႑ာရီတို႔သည္ ခ်ံဳငံုဆင္ျခင္ေလ့ရွိျခင္းဟူ၍လည္ေကာင္း သိပၸံသီအိုရီ၌ ေဖာ္ျမဴလာမ်ားဟာ အေျခံကုိ စတင္ျခင္းဟူ၍လည္းေကာင္း အာရံုေတြ ရုိးရွင္းမႈေတြ ဘက္မလိုက္မႈ ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္မႈတို႔၌ အကုိးအကား သာဓက ျဖစ္၍လည္းေကာင္း ေလ့လာအကဲျဖတ္ႏိုင္သည္။ ဤအာရံုခံ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရည္ညြန္းျခင္းမ်ား ပံုသ႑ာန္မွ ေယဘုယ် သိနားလည္ျခင္းမ်ားအတြက္ အကုိးအကား သာဓကမ်ား ရည္ညြန္းရန္ လိုအပ္သည္။ ဤ ဒ႑ာရီေဗဒမ်ားသည္ အစဥ္က်ျခင္းတစ္ခုကုိ သတင္းအခ်က္အလက္ ပံုမွန္ မဟုတ္ေသာ စီစဥ္ျခင္းမွ ျဖစ္သည္။ ဆက္စပ္မႈရွိေသာ သီအိုရီမ်ားသည္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ တစ္ခ်ိဳ႔ကုိမွ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အျပဳအမူရဲ့ poing အစသည္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ အရာတစ္ခု ျဖစ္ျပန္သည္။
ဘက္မလုိက္ေသာ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ား အေနႏွင့္ တစ္ခ်ိဳ႔အရာမ်ား ရွိသည္။ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းရဲ့ အျပဳအမူတိုင္းသည္ က်ေနာ္တို႔သည္ ဘာေတြ ထင္ျမင္သလဲဆိုသည့္ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ရပါမည္။ သုိ႔မဟုတ္ တစ္ျခားတစ္ဖက္မွာ အတိတ္က ဆိုခဲ့တဲ့အေၾကာင္းကုိ ေတြ႔ၾကံခံစားနုိင္သည္။ ေလ့လာအကဲခတ္ေသာ သိပၸံဆိုင္ရာ အလုပ္အားလံုးသည္ သုိ႔မဟုတ္ အကဲစမ္းေသာ သဘာ၀မ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးစံ အေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စတင္သည္။ ဒီေမွ်ာ္လင့္ျခင္းသည္ အနုမာနျဖစ္သည္။ အနုမာနသည္ ရွင္းလင္းစြာ စီစဥ္ရန္ လိုအပ္သည္။ စံုစမ္းရန္အတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိရန္ လိုအပ္သည္။ နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ ၾသဇာတိကၠမ လြမ္းသည္။ ဆက္စပ္ျခင္းႏွင့္ တစ္ခ်ိဳ႔ေသာ ဆီေလ်ာ္မႈ မရွိျခင္းတို႔သည္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ အကဲခတ္မႈတို႔ကုိ လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ျပဳက်င့္သံုးသည္။ အခ်ိဳ႔ေသာ နည္းပညာမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္သည္။ ျပီးေတာ့ တစ္ျခားေသာ ေဘးဖယ္ထားေသာ အရားမ်ားသည္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၌ ေရာင္ျခည္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႔ေသာ လက္ေတြ႔သုေတသနမ်ားသည္ ျပဳမႈဆက္စပ္သည္ ျပီးေတာ့ တစ္ျခားအရာမ်ားက်ေတာ့ မဆက္စပ္ပါ။ သင္အေတြ႔အၾကံမရွိေသာ ေနရာ စင္ၾကယ္မႈႏွင့္ သူေတသန ဘာသာရပ္မ်ားကုိ ယခုအခါ မည္ကဲ့သုိ႔ ရွာေဖြမည္နည္း၊
` အနုမာနသည္ မွန္းဆခ်က္အားျဖင့္ ျဖစ္လာသည္။ သုိ႔မဟုတ္ ဥာဏ္ကြန္႔ျမဴးျခင္းအားျဖင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေပမယ့္ သူတို႔သည္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ နည္းပညာကုိ အသံုးျပဳထားေသာ တင္းၾကပ္စြာ စစ္ေဆးမႈႏိုင္ေသာ ေဖာ္ျမဴလာရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းျခင္းသည္ မွန္ကန္မႈကို ျပဆိုေသာ အနုမာနမွ က်ိဳးေၾကာင္းညီညြတ္စြာ ေကာက္ခ်က္ခ်ေသာ အက်ိဳးရလဒ္ အေနနဲ႔ ျပလုပ္ႏိုင္သည္။ ျပီးေတာ့ သင္စြန္႔ပစ္ရမယ္ သို႔မဟုတ္ အနုမာနကို မြမ္းမံျပင္ဆင္ႏုိင္ရမည္။ မွန္ကန္ဖို႔ရန္ ၾကိဳတင္ခန္႔မွန္းမယ္ဆိုရင္ ျပီးေနာက္ အနုမာနကို ေထာက္ပံ့ေနမယ္ဆုိရင္ ျပဆိုေသာ စာအုပ္စာတမ္းသည္ ေနာက္ထပ္ မွန္ကန္မႈ မရွိတဲ့ အေနႏွင့္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာသည့္တိုင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းသံုသပ္ရမည္။ သင္သည္ သင့္ရဲ့ စိတ္ကူးစိတ္သန္းဥာဏ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေသာ အနုမာန၌ ေရာက္ေနရမည္။ ျပီးေနာက္ ယုတၱိက်က် ႏွင့္ တင္းၾကပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ ရွိေနရမည္။ ေကာက္ႏႈတ္ထားေသာ ျငင္းခံုမႈအေပၚ အေျခခံရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္ပါ ဆိုအပ္ခဲ့သည္ကုိ hypothetico-deductive ဟု ေခၚသည္။
သင္ စုေဆာင္းထားေသာ အခ်က္အလက္ မစတင္မီ သင့္ရဲ့ အက်ိဳးရလာဒ္က သင့္ကို ဘာေတြ မေျပာမလဲဆိုတဲ့ အေတြးအာရံုရွိေနမယ္ဆိုရင္ မည္သုိ႔ေသာ အေၾကာင္းနဲ႔မွ် ၀မ္းနည္းမႈ မျပဳပါႏွင့္။ ျဖစ္ႏိုင္သမွ်ေသာ အလုပ္ကို လုပ္ဖို႔ရန္ မၾကိဳးစားမီ သူတို႔ေရွ့မွာ အကုိးသာဓကအားလံုး ရွိေနသည့္တိုင္ေအာင္ အမွန္တကယ္ ေစာင့္ဆုိင္းရေသာ ရွင္သန္ျဖစ္တည္မႈမ်ားကုိ သိပၸံဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား မျဖစ္မေန ရွာေဖြပါ။ ဒီအေျခအေနကို ေရာက္ရွိဖို႔ အနီးစပ္ဆံုးေသာ အေၾကာင္းကေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႔အရာမ်ားသည္ ပါရမီက်က် ျဖစ္ေသာအခါ နီစပ္ေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေပမယ့္ သုေတသနမ်ားသည္ အႏုမာနသည္ စမ္းသပ္ဖို႔ရန္ ေသခ်ာေသာ အခ်က္အလက္ မတိုင္မီ အနမာနကို ေကာက္ေၾကာင္းေကာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ပက္တီးရီးယားပုိး ေရာဂါကူးစက္မႈ ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ကုစားႏုိင္ဖို႔ရန္ သက္ေသျပသည္ ဟူ၏။
သိပၸံဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားရဲ့ ဒ႑ာရီးမ်ားသည္ ျခံဳငံုဆင္ျခင္ျခင္း၌သာမက အနုမာန ေကာက္နႈတ္ခ်က္ နည္းလမ္းမ်ားကိုပါ တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္ ဧကန္မလြဲေသာ ေခတ္ရဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္သည္။ အႏုမာနေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သုေတသနအလုပ္ကုိ ယုတၱိက်က် ေတြးေခၚျခင္းမွ စြန္ပစ္ႏိုင္ရမည္။ သို႔ေပမယ့္ ၄င္းသည္ ဤအေၾကာင္းကုိ ယူေဆာင္လာေသာ စိတ္ပညာဆိုင္ရာ အျပဳအမူမ်ားကုိ ကင္းကြာမႈ မျပဳရန္ လိုအပ္မည္။
ဤကား လံုးလံုလ်ားလ်ား ပါ၀င္သည့္ မွန္းဆခ်က္မ်ား ျပန္လုပ္ျခင္းမ်ား မွန္ကန္ျခင္းမ်ား ကန္းေသာလမ္းမ်ားႏွင့္ အားလံုးေသာ ဥာဏ္ကြန္႔ျမဴးမႈ အေၾကာင္းႏွင့္ ပို၍ မျဖစ္ပါ။ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားသာမက အႏုမာန ျဖစ္ေသာ ေရးသားမႈမ်ား၌လည္း ေနာက္ဆံုးေရးသားေသာ က်မ္းစာ သုိ႔မဟုတ္ ထုတ္လုပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ ဖတ္ရႈျခင္းမွ ခ်က္ျခင္း ျဖစ္ေပါက္လာေသာ အရာမ်ားကုိ ပုိမိုဂရုျပဳ ရမည္။ ၄င္းအရာကို ရရွိျခင္းအားျဖင့္ ျပဳမူေသာ လုပ္ငန္းစဥ္၌ မွီခိုမႈကင္းမဲ့စြာ တိုးတက္ႏုိင္ေသာ ထုတ္လုပ္သည့္မမာဏရဲ့ ၾကြယ္၀မႈျဖစ္ျခင္းအလို႔ငွာ ယုတၱိက်က် ေတြးေခၚရမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ academic စာရြက္စာတမ္းႏွင့္ NDA molecule တို႔ရဲ့ တည္ေဆာက္မႈကုိ လက္ေတြ႔ျပေသာ Watson အၾကား ကြဲျပားျခားနားမႈ မ်ားစြားရွိသည္။ Watson (1968) ေရးေသာ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိေသာ The Double Helix စာအုပ္က ၄င္းကုိ ဘယ္လိုျပဳလုပ္ရမလဲဆိုသည္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ဒီအျမင္မွ သိပၸံဆိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ား ပုိမိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းအေနနဲ႔ ပို၍ သုေတသန ေရးသားျခင္းမ်ားနည္းမ်ားကို ပုိမိုအသံုးျပဳ ယူေဆာင္လာႏိုင္သည္။

Ph.D သုိ႔ ရွာပံုေတာ္ အခန္း ၂ း ၅

Teamworking
လူမ်ားအားလံုး ေက်ာင္းသားမ်ားအားလံုး အလုပ္သမားအားလံုး အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးထဲမွာ တစ္ေယာက္တည္း အလုပ္လုပ္ႏုိင္တယ္။ Biochemistry၌ ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းသား ေ၀ါဟာရ၏ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္သည္ လည္းေကာင္း ဆန္က်င္ဘက္ေဆး၀ါး၏ အက်ိဳးအတြက္ ရွာေဖြျခင္း၌ အားလံုးကုိ ဆြဲေဆာင္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္လည္းေကာင္း ကုိးကားခ်က္အားလံုးတို႔သည္ Dianaမွ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ သိပၸံဆိုင္ရာ ရွာေဖြျခင္း၌ အေျခအေနကုိ ရွင္းျပသည္။ ၾကီးမားေသာ စီမံကိန္းဆိုင္ရာမ်ားသည္ ရန္ပံုေငြ၌ တည္ေနသည္။ ျပီးေတာ့ သုေတသနေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ၀ုိင္းရံျပီး စံမံေနေသာ profesors မ်ားသည္လည္း အေျခအေန၏ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းျပသည္။ ေက်ာင္းသားအသီးသီးသည္ တိက်ေသာ ျပႆနာတစ္ခု အေပၚမွာ အလုပ္လုပ္ေနသည္။ theory တစ္ခု၌ သတင္းအခ်က္အလက္ရဲ့ လြတ္လပ္စြာ ေျပာင္းလဲျခင္း ျပႆနာတိုင္းသည္ တစ္ျခားသူအားလံုးဆီသို႔ နီးကပ္စြာ ကြင္းဆက္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ျပီးေတာ့ အုပ္စုတစ္ခုလံုးသည္ စည္း၀ါးက်က် အလုပ္လုပ္သည္။ မ်ားစြာေသာ အစီအစဥ္တို႔၌ ဘြဲ႔လြန္သမားမ်ားသည္ သူတို႔ရဲ့ တာ၀န္၀တၱရားတို႔ကုိ အလုပ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေကာင္းေကာင္းဂရုစုိက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔သည္ တစ္စံုတစ္ခုကုိ ရွာေဖြဆက္စပ္ေနေသာေၾကာင့္လည္ေကာင္း ဆက္လက္ျပီး မၾကြယ္၀ေသးေသာ သူတို႔ရ့ဲ ကုိယ္ပုိင္ သုေတသနကုိ ေဆာင္ရြက္လိမ့္မယ့္လုိ႔ ဆက္စပ္မႈအားလံုးတို႔သည္ ရွိေနေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း သုေတသနကို ေကာင္းေကာင္း ဂရုစုိက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
မွတ္မိသိရွိရမည့္ PhD မူရင္းအလုပ္အတြက္ ေဖာ္ျပထားျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အစီအစဥ္အားလံုးအေပၚမွာ အလုပ္လုပ္ေနေသာ ဘြဲ႔လြန္သမားမ်ားသည္ ၀မ္းနည္းမႈႏွစ္ခု ရွိသည္။ first မွာ တစ္ျခားေက်ာင္းသားမ်ား၏ အလုပ္ကုိ မူရင္းအလုပ္မဟုတ္ေသာ သူတို႔ရဲ့ အလုပ္ကုိျပဳလုပ္တယ္လုိ႔ သူတို႔ကုိယ္ပိုင္အေပၚမွာ နီးကပ္စြာ ဆက္စပ္ေနသည္။ second အေနနဲ႔ လူတစ္ခ်ိဳ႔သည္ သုေတသနမွားယြင္းျခင္းရဲ့ လမ္းေၾကာင္းမွ တစ္စံုတစ္ခုကုိ လက္ေတြ႔ျပသဖို႔ရန္အခ်ိန္သည္ မ်ားစြာ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။
တစ္ပါးသူရဲ့ အလုပ္ကုိ ပို၍နားလည္ျခင္း ေ၀းကြာေနျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေသာ လူမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ရန္ ဘာေတြလိုအပ္မလဲ ။ သူတို႔ရဲ့ ဘြဲ႔လြန္ေန႔ရက္မ်ားရဲ့ ေက်ာ္လြန္ျခင္းအေနနဲ႔ မ်ားစြာေသာေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေ၀းကြာျခင္းႏွင့္ သီးျခားခြဲျခားထားျခင္းမ်ားကုိ ေတြ႔ၾကံဳခံစားရသည္။ သိပၸံေက်ာင္းသားမ်ားသည္ social sciences or arts faculties တို႔၌ အဆင့္တူပုဂၢိဳလ္ထက္ ပုိ၍ အားေကာင္းသည့္ ျခားနားျခင္းကုိ ခံစားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။ သိပၸံသမားမ်ားသည္ အေပါင္းအေဖာ္တို႔၏ ေတြးေခၚျခင္းအားျဖင့္ ဘြဲ႔လြန္ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသည္ သူငယ္ခ်င္းအုပ္စု၌သာမက အလုပ္သမားအုပ္စုတို႔၌ပါ အစိပ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တို႔သည္ ဤကဲ့သုိ႔ မလုိအပ္ျခင္းဟု ထင္ရဟန္ ရွိၾကသည္။