Wednesday, August 18, 2010

Ph.D သုိ႔ ရွာပံုေတာ္ အခန္း ၃ း ၁

Becoming aflly professional researcher
ဒါေၾကာင့္ ေဒါက္တာဘြဲ႔ ကုိင္ေဆာင္ေသာသူသည္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ဌာနက ၾသဇာရွိတဲ့ အေနနွင့္ အသိအမွတ္ျပဳေသာ ျပည့္၀ေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ သုေတသနတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ အေနႏွင့္ ဒီသေဘာတရားရဲ့ ေတြးထင္မႈကို သုေတသနတစ္ေယာက္ျဖစ္လာျခင္း ဆိုတာကုိ ေပါငး္တတ္ဖို႔ ၾကိဳးစားလုိက္ၾကစုိ႔
+ ပထမ အေကာင္းဆံုးေသာ အေျခခံလယ္ပယ္ဆိုတာ သင့္ရဲ့သက္တူရြယ္တူက နားေထာင္ခ်င္ေသာ အရာကို ေျပာဆိုဖို႔ရန္ သင့္မွာ တစ္စံုတစ္ခု ရွိတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ္ကို ဆိုလိုပါတယ္။
+ ဒုတိယ ဒီလိုျပဳလုပ္ဖို႔အလို႔ငွာ တစ္ျခားသူက ဘာေတြ ျပဳလုပ္သလဲဆိုတာရဲ့ ၾကြယ္၀ျခင္းကုိ သင္တန္ဖိုးျဖတ္ႏိုင္ေစရန္ သင့္ရဲ့ ဘာသာရပ္၌ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အရာေတြရဲ့ ခုိင္းေစမႈမ်ားကုိ သင့္မွာ ရွိရမယ္။
+ တတိယ - အသံုးျပဳေသာ ေပးပုိ႔စာကို ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ ေနရာကို ရွာေဖြဖို႔ရန္ သင့္မွာ အေျမာ္အျမင္ ရွိရမယ္။
+ စတုတၳ မွန္ကန္စြာ အသံုးျပဳတတ္ဖို႔ရန္ႏွင့္ သင့္ရဲ႕ ကန္႔သတ္အရည္အခ်င္းကုိ မွတ္မိဖို႔ရန္လည္း သင့္ေလ်ာ္တဲ့ နည္းနိႆယ က်ြမ္းက်င္မႈေတြ ရွိေနရမယ္။
+ ပဥၥမ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ျပိဳင္ကြင္းနယ္ပယ္၌ သင့္ရဲ႕အက်ိဳးရလာဒ္ လံုးလျပဳမႈကုိ ဆက္သြယ္ၾကိဳးစားႏိုင္ရမယ္။
+ ဆ႒ ႏိုင္ငံတကာ အဆက္အသြယ္ႏွင့္ အရာအားလံုးကုိ ဆက္လက္ျပီး လုပ္ေဆာင္ေနရမယ္။ သင့္ရဲ႕ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ားက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွိေနရမယ္။ (တကယ္ေတာ့ ၄င္းအရည္အခ်င္းက အျမဲရွိေနရမယ္။ သို႔ေပမယ့္ ျပန္ပြားတဲ့ ႏႈံးထားက ရွာေဖြျခင္း ျငင္းခံုျခင္း စသျဖင့္ ကမၻာ့ရဲ႕ အကယ္ဒမီ ဆက္သြယ္ေရး ေတြမွာ ထုတ္လုပ္ေရးသားေနရမယ္လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။)
ဒီစာရင္းေတြဟာ က်မ္းစာျပဳစုသူရဲ႕ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ကုိယ္စားျပဳတယ္။ သင့္ရဲ႕ အခန္းက႑ကို ျမင့္တင္တဲ့အေနနဲ႔ အထက္ပါ စာရင္းဇယားေတြက က်ြမ္းက်င္ႏွ႔ံစပ္ေအာင္ ေလ့လာေနရမယ္ဆိုတာကုိ ရည္ညြန္းေနတယ္။ အေရးပါတဲ့ ဂုဏ္ထူး၀ိေသသေတြဟာ နားလည္မႈ အသိဥာဏ္ႏွင့္ ေလ့လာအားထုတ္မႈအၾကား ေတြးေခၚမႈ စနစ္တစ္ခုအေနန႔ဲသာ ထားရွိျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။ ေလ့လာျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးအတြက္ သုေတသနဆိုတာ မရွိမျဖစ္ လံုေလာက္ေအာင္ အားထုတ္ေနသင့္တဲ့ အရာ ျဖစ္တယ္။ နည္းနိႆေတြကုိ အသံုးျပဳေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ အဆင့္မီတဲ့ က်မ္းစာတစ္ေစာင္ျဖစ္ေအာင္ ေရးသားရပါမယ့္။ သုေတသန ျပဳနိုင္တဲ့ Topic ေတြကို ထြင္းထုႏိုင္ရမယ္။ လိုအပ္ေသာ နည္းနာနိႆယကုိ က်ြမ္းက်ြမ္းက်င္က်င္ ေလ့လာရမယ္။ သင့္ရဲ႕ သုေတသန အခ်က္အလက္ ခုိင္လံုးေၾကာင္းကုိ ျပသဖို႔ရန္ အထက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားက အသံုး၀င္တဲ့ နည္းလမ္းအေနနဲ႔ ထားရွိရမယ္။
ဒါေၾကာင့္ က်ြမ္းက်င္မႈကဲ့သုိ႔ ျပည့္၀တဲ့ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ သုေတသန တစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔ အက်ံဳး၀င္တဲ့ လက္မႈပညာအတတ္ေတြ ဗိသုကာပညာရပ္ေတြကုိလည္း ေလ့လာရမယ္။ စူပါဗိုက္ဆာနဲ႔ ပူေပါင္းျပီး က်မ္းစာေလ့က်င့္ေရးသားမႈကုိ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ဆန္းသစ္တဲ့ အျမင္နဲ႔ က်မ္းစာေရးသားျခင္း၊ ပေရာ္ဖက္ဆာမ်ား လက္ခံသေဘာက်တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း စသျဖင့္ အဆင့္မီတဲ့ က်မ္းစာကုိ ေရးသားႏိုင္လိမ့္မယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ေစ့စပ္ျပီး က်ြမ္းက်င္စြာေလ့လာရမယ့္ အရာက သုေတသနဆိုင္ရာ အေျခခံ ဖြင့္ဆိုျခင္းသေဘာတရားမ်ား ဓါတ္သေဘာသဘာ၀ဆိုင္ရာ ေလ့လာျခင္းမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဤ သေဘာတရားေတြကို နားလည္ႏိုင္ဖို႔ အခ်ိန္ေတြ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ရွိရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ထပ္ သတိျပဳသင့္တဲ့ အခ်က္တစ္ခုက ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္းမရွိဘဲနဲ႔ အေတြးအေခၚ အိုင္ဒီယာတစ္ခုတည္းနဲ႔ေတာ့ လံုေလာက္မႈ မရွိပါဘူး။ ဤအခ်က္က PhD က်မ္းကို ေရးသားတဲ့အခါ ပန္းတိုင္ကုိ ေရြ႔လ်ားကစားေနတဲ့ ဂိမ္းတစ္ခုလိုပဲ ဆက္လက္လည္ပတ္ လုပ္ေဆာင္ေနရမယ္လို႔ ဆိုလိုဟန္ ရွိတဲ့ သေဘာပါ။ ေကာင္းတဲ့ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ သုေတသနျပဳျခင္းဆုိတာ ဒီေန႔ မနက္ျဖန္ လံုေလာက္တဲ့ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ခုနဲ႔ တိက် ခုိင္လံုတဲ့ အခ်က္အလက္ကို ရွာေဖြစုေဆာင္းႏိုင္ျခင္း ေဆြးေႏြး သံုးသပ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ကုိ အဓိက ျပဳမူေဆာင္ရြက္ရေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္သုေတသန အဆင့္မီဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ေလ့လာစုေဆာင္းမႈႏွင့္ က်ြမ္းက်င္စြာသံုးသပ္ႏုိင္ျခင္းတုိ႔ကို ျမင့္တင္ထားရမယ္။ မွန္ကန္တဲ့ စုေဆာင္းမႈႏွင့္ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတုိ႔မွာ သုေတသနဆုိင္ရာ က်မ္းစာရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြ စုေဆာင္းႏိုင္ျခင္းဆိုတဲ့ အေျခခံသေဘာတရားေတြကို စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။
PhD ကုိ ရယူဖို႔ အေကာင္းဆံုးစတင္ျခင္းဆုိတာ ဆိုင္ရာ က်မ္းစာရဲ႕နယ္ပယ္မွာ က်ြမ္းက်င္ေနျခင္းက အဓိက က်တဲ့ အရာတစ္ခုပါ။ ျပီးေတာ့ ဒီအရည္အခ်င္းကပဲ PhD ေအာင္ျမင္သူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းကုိ လက္ေတြ႔ျပသရာမွာ ကူညီေပးနုိင္တဲ့ အရာပါ။ ဒါေၾကာင့္ သင္ဘာလုပ္ႏုိင္တယ္ သင္ဘာလုပ္ခ်င္တယ္ဆိုတာကုိ သိျပီး စိတ္အားထက္သန္သန္နဲ႔ စိတ္ထဲမွာ အျမဲႏွလံုးသြင္းရမယ္။