Sunday, November 21, 2010

ဇင္ယဥ္ေက်းမႈ ဇင္အႏုပညာ ႏွင့္ ဂ်ပန္ျပည္

ဇင္ယဥ္ေက်းမႈ ဇင္အႏုပညာ ႏွင့္ ဂ်ပန္ျပည္

ဇင္ဗုဒၶဘာသာကို ဂ်ပန္ျပည္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ ဂ်ပန္ျပည္မွာ ဇင္ယဥ္ေက်းမႈက ကာမကုရ( Kamakura) ေခတ္မွာ တို႔တက္လာတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ဇင္ဆိုတဲ့ စကားလံုးက တရုတ္ျပည္ထဲမွာ မေရာက္ခင္ သကၠတ ဘာသာနဲ႔ ျပန္ရရင္ ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားျခင္းလို႔ အဓိပၸာယ္ရတဲ့ ဒါယနလို႔ (dhyana) အမည္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဇင္ ဗုဒၶဘာသာ တရားအားထုတ္မႈအေပၚမွာ အထူးျပဳတည္ေဆာက္ျခင္းလို႔ ဆိုလိုဟန္ ရွိပါတယ္။ ဇင္ဗုဒၶဘာသာက ဂိုဏ္းခြဲသံုးခု ရွိတယ္။ ၁၁၉၁ မွာ တရုတ္ျပည္မွ ရမ္ဇင္း Rinzai လို႔ အမည္ရတဲ့ ဂိုဏ္းခြဲတစ္ခုႏွင့္ ၁၂၃၅ မွာ ေဘနန္း (Benern) လို႔ ေခၚတဲ့ ဂိုဏ္းတစ္ခု ေပၚေပါက္ခဲ့တယ္။ ၁၁၂၇ ခုနစ္မွာ ဆုိတို (Soto) ကို တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ဒိုဂန္ (Dogen) ႏွင့္ ၁၆၅၄မွာ အိုဘကုကို(Obaku) တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ အင္ဂန္(Ingen) တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ဂ်ပန္ျပည္သူမ်ားရဲ႕ေတြးေခၚမႈစနစ္ကုိ ေဖာ္ျပတဲ့ေနရာမွာ ၾကီးမားတဲ့ယဥ္ေက်းမႈရဲ႕ မွီတည္ရာျဖစ္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ ဇင္ဗုဒၶဘာသာေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းရွိတယ္။ နံရံဒီဇိုင္းေတြမွာ အျဖဴႏွင့္ အနက္ ေရးဆြဲထားျပီး ဟင္ကု(Haiku)၏ကဗ်ာ လက္ဘက္ရည္အခမ္းအနားႏွင့္ ပန္းမ်ားကို စီခ်ယ္ထားျခင္းတိုလည္း စီခ်ယ္ထားၾကတယ္။ ဇင္ဥယ်ာဥ္က ဇင္ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဂ်ပန္ရဲ႕ စီးပြားေရးတို႔တက္မႈတို႔မွ ဆင္းသက္လာတဲ့ ဇင္ဘာသာရဲ႕ အေတြးအေခၚရဲ႕ အက်ိဳးရလာဒ္လည္း ဆိုၾကတယ္။

ဇင္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ ပန္းတိုင္ကေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ သဘာ၀တရားနွင့္ သဗၺညုတဥာဏ္ကို ရွာေဖြရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဇင္က ပို၍ ေလ့က်င့္ရျပီး အေရးၾကီးဆံုးေသာ အရာနွင့္ ဆက္စပ္ေနတဲ့ လကၤာ၀တရသုတ္ (Lankavatara Sutta) ကဲသုိ႔ေသာ နက္နဲေသာ ျပဌာန္းက်မ္းစာမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဒီစာေပက်မ္းဂန္မ်ားအေပၚမွာ မွီခိုမႈ သိပ္မရွိခဲ့ပါ။ ဒါေၾကာင့္ အသံုးမ၀င္တ့ဲ ဒႆနမ်ားႏွင့္ ခ်ဲ႔ထြင္ထားတဲ့ ရုိးရာဓေလ့မ်ားကုိ ပယ္ရွားခဲ့တယ္။ ဇင္ရဲ အႏွစ္သာရက စိတ္ကို အျမဲရႈမွတ္ေနဖို႔ႏွင့္ ဘုရားအျဖစ္ကို ရွာေဖြဖုိ႔ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဇင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြဟာ ျမတ္ဗုဒၶသခင္က လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အက်ိဳးေက်းဇူးအတြက္ ပံုမွန္ေန႔စဥ္ဘ၀ေတြမွာ လိုအပ္စြာ ပါ၀င္ရမယ္လို႔ ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ အီးေစး (Eisai)က ရင္းေဇဂိုဏ္း (Rinzai)တည္ေထာင္ျပီးေနာက္မွာ ဒိုဂ်င္း(Dogen)က ၁၁၂၇မွာ စုိတို (Soto)ဆိုတဲ့ ဇင္ဂိုဏ္းကုိ တည္ေထာင္ခဲ့တယ္။ တည္ေထာင္တဲ့အခ်ိန္ေတြက သိပ္ျပီးမကြာျခားေသာ္လည္းပဲ လမ္းစဥ္နဲ႔ အေတြးအေခၚက မတူညီခဲ့တာေၾကာင့္ တိုးတက္မႈေတြကေတာ ကြာဟခဲ့ၾကပါတယ္။ စိုတို(soto)ဇင္ဂိုဏ္းက မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္ ဆာမူးရိန္းႏွင့္ သာမန္အရပ္သားေတြကို လက္ခံေနစဥ္မွာပဲ အထက္တန္းလူတန္းစား ဆာမႈရိန္းကေတာ့ ရင္ေဇ (Rinzai)ဆိုတဲ့ လူတန္းစားတို႔ကုိ မ်က္ႏွာသာမေပးဘဲ မာေရေက်ာေရနဲ႔ ဆက္ဆံလာခဲ့တယ္။ ဂ်ပန္ျပည္မွာလည္း ျခားနားတဲ့ လူတန္းစားအလြာေတြ ရွိၾကတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့

၁။ စစ္မက္စစ္သား(Bushi (warrior)
၂။ လယ္သမား (Famer)
၃။ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ (Industrialist)
၄။ ကုန္သည္ (Merchant)

ဘုရွီတို (Bushido) အေပၚမွာ ၾသဇာတိကၠမလြမ္းတဲ့ ဇင္ဘာသာက နည္းလမ္းႏွစ္ခုႏွင့္ က်င့္သံုးခဲ့တယ္။ တစ္ခုက ကုိယ္က်င့္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ တစ္ျခားဒႆန ျဖစ္တယ္။ ဘုရွီိတို အေပၚမွာ ဇင္ရဲ႕ ဒႆနလြမ္းမိုးမႈတစ္ခုကေတာ့ မူရွင္း (Mushin) ႏွင့္ မြန္စံ (Muncen) စိတ္မရွိ အေတြးမရွိ ဆိုတဲ့ ဒႆန အယူအဆတို႔ ျဖစ္တယ္။ ဇင္ရဲ႕ တတိယေျမာက္ဂိုဏ္းတစ္ခုကေတာ့ ရုိးရွင္းလြယ္တဲ့သေဘာတရားႏွင့္ ကိုယ္ကုိယ့္ကုိယ္သာ မွီခိုအားထားျခင္းဆိုတဲ့ အယူအဆကို လက္ကိုင္ျပဳက်င့္သံုးတယ္။

ဇင္ရဲ႕အနုပညာေတြမွာ အသားအေရာင္ကို အသံုးမျပဳဘူး။ ရုိးရွင္းျခင္းကုိ ပံုမွန္လုပ္ေနက် အျပဳအမူေတြျဖစ္တဲ့ အျဖဴအမဲေရးဆြဲမႈေတြစတဲ့ အႏုပညာေတြမွာသာ ပံုရိပ္ထင္တယ္လို႔ ယူဆတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ လွပေသာ လက္ေရးလက္သားကုိလည္း ဇင္ယဥ္ေက်းမႈရဲ႕စိတ္ပုိင္းအာရံုေတြႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ၾကည့္ေလ့ ရွိၾကတယ္။ ဇင္က အႏုပညာဆိုင္ရာ မလိုအပ္တဲ့ အဓိကအခ်က္ကို ျဖတ္ေတာပစ္နိုင္ဖို႔ကိုလည္း သင္ၾကားေပးတယ္။
ဇင္ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဟင္ကု (Haiku) ႏွင့္ ဇင္ ဗုဒၶဘာသာအၾကား ဆက္စပ္မႈေတြ ရွိၾကပါတယ္။ ကေန႔ေခတ္မွာေတာင္မွ အလြန္ထင္ရွားေနတုန္းပါပဲ။ ျပီးေတာ့ သတင္းစာေတြမွာလည္း အဲဒီေက်ာ္ၾကားမႈကုိ ေဖာ္ျပေနတုန္းပါပဲ။ ဟင္ကုက (Haiku) စကားလံုး၁၇လံုးပါ၀င္တဲ့ ကဗ်ာေတြ ေရးဖြဲခဲ့တယ္။ ဇင္ဗုဒၶဘာသာမွာ ဟင္ကုကဗ်ာေတြက လူသားေတြရဲ႕စိတ္ရင္းသဘာ၀ စိတ္အေျခအေနမွန္ကို တိုက္ရုိက္ဆက္စပ္ေနေအာင္ ေရးဖြဲ႔ႏုိင္တယ္။ ဇင္ဗုဒၶဘာသာမွာ စိတ္အေျခအေနဆိုတာက အင္မတန္အေရးၾကီးတဲ့ အရာလို႔လည္း ဆိုၾကတယ္။ ခ်ီယို (Chiyo) (၁၉၀၃-၁၉၇၈ )က ဟင္ကု ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကုိ ရြတ္ဆိုခဲ့ဖူးတယ္။

Ho to to gi su
Ho to to gisu tote
A ke ni ke ri

တစ္ျခားဂိုဏ္းတစ္ခုကေတာ့ ဂ်ပန္ျပည္ရဲ႕ လက္ဘက္ရည္ေသာက္ပြဲအခမ္းအနားေတြမွာ လြမ္းမိုးၾသဇာတိကၠမ ရွိတယ္။ နာရာ (Nara) ေခတ္ထဲမွာ မူးရင္း လက္ဘက္ရည္ေသာက္တဲ့ အေလ့အထက ဂ်ပန္ႏွင့္ တရုတ္ျပည္ထဲရွိ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေတြမွာ က်င္းပၾကေလ့ ရွိတယ္။ လက္ဘက္ရည္ကို အသံုးျပဳရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ေတြက အမ်ားၾကီးရွီတယ္လို႔လည္း ဆိုတယ္။ အဲဒီအထဲက တစ္ခုကေတာ့ ေဆးျဖစ္၀ါးျဖစ္အေနႏွင့္ လက္ဘက္ရည္ကို ေသာက္သံုးၾကတယ္။ ျပီးေတာ့ တစ္ျခားတစ္ခုကေတာ့ တရားအားထုတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ႏိုးၾကားတက္ၾကြမႈကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ အာရံုစူးစိုက္မႈ သမာဓိကုိ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ဖို႔ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖီလိုဆိုဖီဒႆနနည္းက်က် ေျပာရရင္ လက္ဘက္ရည္ အႏုပညာကေနတစ္ဆင့္ အရာ၀တၳဳေလးမ်ိဳးေလးစားကို ရရွိႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။

၁။ ညီညြတ္မႈျဖစ္ျခင္း (Harmony)[wa]
၂။ ၾကည္ညိုပသာဒျဖစ္ျခင္း(Reverence)[kai]
၃။ စင္ၾကယ္မႈျဖစ္ျခင္း(purity –Sei)
၄။ သမာဓိျဖစ္ျခင္း (Tranquility- Jak)

ဒီအရာ၀တၳဳေလးခုကို ရရွိဖို႔ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ ရွိမယ္ဆိုရင္ လက္ဘက္ရည္အခမ္းအနားက စိတ္ရဲ႕ အေျခခံသေဘာတရားအားလံုးကို ေပးတယ္။ ျပီးေတာ့ သဗၺညုတဥာဏ္ စသျဖင့္ ေဆာတရိ(Sotori)ကုိရရွိဖို႔ရန္ အလြန္နီးစပ္တယ္လို႔လည္း ဆိုၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဇင္ဗုဒၶဘာသာက ဂ်ပန္ျပည္၌ လဘက္ရည္အခမ္းအနားရဲ႕ အနုပညာအေပၚမွာ ၾကီးမားတဲ့ ၾသဇာတိကၠမ လြမ္းမိုးမႈေတြ ရရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကေန႔ေခတ္ လဘက္ရည္ေသာက္ အခမ္းအနားမွာေတာင္မွ ဂ်ပန္ျပည္သူေတြအၾကား အထူးသျဖင့္ ဂ်ပန္လူငယ္ေတြအၾကား အလြန္တရာ ေက်ာ္ၾကားေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ စိတ္ပုိင္းဆိုရင္အရလည္း သတိျပဳေလ့လာေနဆဲ ျဖစ္တုန္းပါ။

လဘက္ရည္အိမ္ေတြမွာ တစ္ခါတစ္ရံ နံရံမွာ ခ်ိတ္ထားျပီး တစ္ခါတစ္ရံ ျပတင္းေပါက္မွာ တင္ထားၾကတယ္။ အိမ္ေရွ့မွာ ဧရာမပန္းပြင့္ၾကီးေတြကိုလည္း အသံုးျပဳထားၾကတယ္။ ဒါက ပန္းပြင့္မ်ားကို စီစဥ္ထားျခင္းဆိုတဲ့ အိေကပုန (Ikebana)ရဲ႕ မူးရင္းဓေလ့လို႔လည္း ဆိုၾကတယ္။

တစ္ျခား ဇင္ ယဥ္ေက်းမႈကေတာ့ ဘြန္ရွိ (Bonsai) လို႔ ေခၚပါတယ္။ ၄င္းက အကိုင္းအခက္အလက္ေတြနဲ႔ စည္ပင္ေ၀ျဖာေနတဲ့ သစ္ပင္ေကာင္းတစ္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဇင္ရဲ႕ တစ္ျခားၾသဇာလြမ္းမိုးမႈကေတာ့ ခ်ံဳႏြယ္အခ်ိဳ႔ လဘက္ရည္အိမ္တစ္ခ်ိဳ႔ သစ္ပင္တစ္ခ်ိဳ႔ႏွင့္ သိပ္မၾကီးတဲ့ ငါးေတြေမြးျမဴထားတဲ့ ေရကန္တစ္ခုကို အသံုျပဳထားတဲ့ ဇင္ဥယ်ာဥ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနရာမွာ သစ္ပင္အၾကီးေတာ့ မရွိဘူး။ ဥယ်ာဥ္ထဲမွာေက်ာက္သား တစ္ခ်ိဳ႔သာ ရွိတယ္။ အဲဒီဥယ်ာဥ္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ ေထရ၀ါဒေတြမွာလို႔ အနိစၥ သို႔မဟုတ္ ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ရဲ႕ အေျခခံ စည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းကိုလည္း သတိျပဳႏိုင္တယ္။

ဇင္ဗုဒၶဘာသာက စာေပေရးရဲ႕ ရႈျမင္မႈ ဗိသုကာပညာ ျပဇာတ္ ေဆးေရးပန္ခ်ီႏွင့္ လူမႈဘ၀ေတြမွာ--လဘက္ရည္အခမ္းအနား ဟင္းသီဟင္းရြက္ အခ်က္အျပဳတ္ ပန္းအလွဆင္ျခင္း စီမံကိန္း အိမ္တြင္းအလွဆင္ျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ လူေနမႈဘ၀မ်ားကုိ ၾသဇာသက္ေရာက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ကေနေခတ္မွာေတာင္မွ ဂ်ပန္ျပည္ရဲ႕ ပညာေရးေလ့က်င့္မႈေတြအေပၚမွာ ၾသဇာသက္ေရာက္ေနဆဲလို႔ ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ျခံဳျပီးေျပာရရင္ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ဇင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြက မရွိသေလာက္ ရွားပါးကုန္ပါျပီ။ သို႔ေပမယ့္ အက်ဥ္းအားျဖင့္ေတာ့ ဇင္ယဥ္ေက်းမႈ ဇင္ဒႆနႏွင့္ ဇင္ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈက ဂ်ပန္လူမ်ိဳးဘ၀ေတြႏွင့္ ခြဲျခားလို႔ မရႏိုင္ဘူးလို႔ ဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


(Manual of Zen Buddhism
lecture by university of kelaniya မွ မွီျငမ္းျပဳ တင္ျပသည္။)