Sunday, December 19, 2010

လူ႕ဘ၀ လူ႕ျပႆနာ (၆)

ဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရား အေျခခံအုဌ္ျမစ္သည္ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္၏။
+ သက္ရွိေသာ သူမ်ားအားလံုးတို႔ကို သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း
+ တစ္ပါးသူ မေပးေသာ အရာကို ယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း
+ ကာမဂုဏ္ မွားယြင္းျခင္းမွ ေစာင့္ထိန္းျခင္း
+ လိမ္ညာျခင္း ၾကမ္းတမ္းျပီး ကေလးကလားနိုင္ျခင္းစတဲ့ စကားကုိ ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္က်ဥ္ျခင္း
+ သတိတရားကုိ ဆံုးရံႈးေစေသာ အရက္ေသစာ ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း
ဤသည္မွာ လိုနာဖို႔ရန္ ဗုဒၶဘာသာတို႔၏ အေရးၾကီးေသာ အေျခခံစည္းကမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤသိကၡာပုဒ္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပရံုသက္သက္အတြက္ ဆိုလိုသည္ မဟုတ္။ ရုိးရွင္းစြာ နားလည္ျခင္းႏွင့္ ေလ့က်င့္ရန္အတြက္ ျဖစ္၏။ ဘ၀ရဲ့ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ အဓိက ျပႆနာသည္ အသိဥာဏ္ ပညာကိစၥ မဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးမႈ ႏွင့္ အျပဳအမူတို႔သာ ျဖစ္သည္။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားရဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္က သံသရာရဲ့ စက္၀ုိင္းအတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ျဖစ္၏။ ျပန္လည္ေမြးဖြားျခင္း ေသဆံုးျခင္း စသည္ျဖင့္ သံသရာ၏ လည္ပတ္ေနမႈကုိ ယတိျပတ္ ခ်ိဳးဖ်က္ေရးပင္ ျဖစ္၏။ ျပန္လည္ေမြးဖြားျခင္း တဖန္ေသဆံုးျခင္းစသည္တို႔ ဆိတ္သုဥ္းရာ နိဗၺာန္သုိ႔ ဦးတည္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျပဳျခင္း ျဖစ္၏။ မတရားရယူလုိေသာ ၀ိသမေလာဘျဖစ္သည့္ အတၱမာန သို႔မဟုတ္ ငါ ဟုေခၚေသာ အတၱ၀ိညာဥ္ေကာင္မ်ားရဲ့ သေနၶတည္ျခင္းမွ ကုစားရန္ ျဖစ္၏။
အမွန္အားျဖင့္ အတၱရဲ့ အစြဲမွားကို ေျပာဆိုျခင္း ၾကံစည္ျခင္း တစ္ကုိယ္ေကာင္းဆန္ဆန္ ျပဳမႈျခင္းတို႔သည္ ၀ိသမေလာဘစိတ္ကုိ တိုးပြားေစ၏။ တဖန္ ၀ိသမေလာဘစိတ္၏ ေတာင္းဆိုမႈကို ေက်နပ္ေစရန္ ၾကိဳးစားျခင္းက ဆားငံေရကုိ ေသာက္ျခင္းကဲ့သုိ႔ ျဖစ္၏။ အဆံုးမသတ္ႏိုင္။ ဘယ္ေတာ့အခါမွ ေက်နပ္မႈကုိ ရမည္မဟုတ္။
( ဆားငံေရေႏွာက္ ငတ္တိုင္းေသာက္က ေသာက္ေလ ေသာက္ေလ ငတ္မေျပသုိ႔ - မဃေဒ၀ လကၤာ)
The Institution of marriage

လက္ထပ္ျခင္းက ဆန္က်င္ဘက္လိင္ ႏွစ္ဦးတို႔ရဲ့ အေပါင္းအေဖာ္ျပဳျခင္း တစ္ခုျဖစ္၏။ သုို႔ေပမယ့္ အတူေနထုိင္ဖို႔ရန္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ လူသားတစ္ေယာက္ႏွင့္ တူညီေသာ တန္ဖိုးထားမႈ တစ္ခု ျဖစ္ရန္လို၏။ လက္ထပ္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းက အလုပ္ေတြ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ ေတြ႔ၾကံဳခံစားမႈ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ ၀မ္းနည္းမႈမ်ားကုိလဲ မွ်ေ၀ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတို႔ျဖင့္ နစ္ျမဳပ္ထားရာလဲ ျဖစ္သည္။
Marriage သည္ ခုိင္ျမဲေသာ သံေယာဇဥ္အားျဖင့္ တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္ သက္ေသျပဳေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၏ အျမင့္ဆံုးရလဒ္တစ္ခု ျဖစ္၏။

‘How do I love thee?
Let me count the ways.
I love thee to the depth and breadth and height my soul can reach’
…(Robert Browning) .

သင့္အား ဘယ္လို ခ်စ္ရပါ့မလဲ။ ေရႊလမ္း ေငြလမ္း ခင္းလိုက္ပါရေစလား။ ငါ့၀ိညာဥ္ေတြ အျမင့္ကုိ ေရာက္ႏိုင္သမွ် ေရာက္သြားသည့္ အထိ က်ယ္ျပန္ျပီး စူးရွနက္ရႈိင္းေသာေနရာသို႔ ေရာက္သြားသည္ အထိ မင္းကုိ ငါခ်စ္ေနပါ့မယ္။ (ေရာ္ဘတ္ ဘေရာင္းနင္း)

ထို႔ျပင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ၄င္းကုိယ္တိုင္ ဘ၀ရဲ့ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အရာျဖစ္သည္။ ကြဲျပားျခားနားေသာ ေဘာင္မ်ား လူမ်ိဳးေရးမ်ားနွင့္ ဘာသာအယူ၀ါဒမ်ားကုိ ေက်ာ္လြားႏိုင္ေသာ စြမ္းအားတစ္ခုျဖစ္သည္ ဟူေသာ browning ရဲ့ အဆိုကို လက္ခံယံုၾကည္သင့္သည္။

လူမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေလးစားတန္ဖိုးထားမႈႏွင့္ တူညီေသာ အေရးေပးမႈတို႔ကုိ မွတ္သားဖို႔ရန္ ပ်က္ကြက္ေနၾကေသာေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းျဖင့္ ကေနေခတ္မွာ ၄င္းရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ေနၾကသည္။ တစ္ခုေတာ့ ရွိသည္။ မ်ားစြာေသာ လူမႈလႈပ္ရွားမႈ နယ္ပယ္ေတြမွာ တန္းတူညီတူဆက္ဆံေရးဟူသည့္ အခြင့္အေရးက အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ေျဖသာႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွာ အမ်ိဳးသမီး အခန္းက႑ရဲ့ အေရးပါမႈဟာ က်ယ္ျပန္႔လာတယ္ဆိုတာ ယံုမွားစရာမလိုပါဘူး။ အိႏၵိယ၌ ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားလာျပီေနာက္မွာ အိမ္ရွင္မအျပင္ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္း အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္မႈမွာ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ အတိုင္းအတာအထိ ေရာက္ရွိခ့ဲသည္။ ဒီအေျခအေနေၾကာင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း၌ အမ်ိဳးသမီးက႑သည္ အလြန္အေရးသာျခင္းမ်ား ကေလမ်ားကုိ ပိုမုိျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္း ေရြးျခင္းတို႔ခ်ယ္ႏိုင္ျခင္းမ်ား စသည္ျဖင့္ တန္ဖိုးျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ သို႔ေပမယ့္ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ အရာေတြေတာ့ ရွိေနျပန္သည္။ တာ၀န္ယူျခင္းတစ္ခုအေနကဲ့သို႔ ဗုဒၶမျဖစ္မီ အေလာင္းေတာ္ကုိယ္တိုင္ ျမင့္ျမတ္ေသာအိမ္ေထာင္ရွင္အျဖစ္ စံနမူျပဳ က်င့္သံုးခဲ့သည္။ သူသည္ တာ၀န္ႏွင့္ အေရးၾကီမႈမ်ားရဲ့ အဆင့္အေျခအေနကုိ ခြဲျခားသိျမင္ေစခဲ့သည္။ ဗုဒၶ၏ အယူအဆႏွင့္ ညြန္ၾကားခ်က္သည္ လက္ထပ္ျခင္းမွ တစ္ဆင့္ စစ္မွန္ေသာေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ခင္ပြန္းႏွင့္ ဇနီးမယားမ်ားရဲ့ ထာ၀ရအတူ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ခ်မွတ္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမတ္ဗုဒၶသည္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအလံုးစံုအတြက္ ျပည့္ျပည့္၀၀ ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည္။ သူ႔၏ ဒကာ ဒကာမမ်ား အၾကားတြင္ အထင္ရွားဆံုးေသာ အိမ္ေထာင္ရွင္မွာ နကုလမာတာႏွင့္ နကုလပိတာတို႔ ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အတူတကြ ခ်စ္ခင္ယုယစြာေနခဲ့ျခင္းအတြက္ ျမတ္ ဗုဒၶကုိယ္ေတာ္တုိင္ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ကုိ ခ်ီးမြမ္းခဲ့သည္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးကုိ စံနမူနာျပဳ၍ လက္ထပ္ျခင္း၌ မည္ကဲ့သို႔ ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထုိင္နိုင္မလဲ ဟူသည့္ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားကိုလည္း တစ္ျခားသူမ်ားကုိ ေပးခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာက္က ညြန္ၾကားေပးခဲ့ေသာ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားသည္ ဒီကေန႔ေခတ္တိုင္ေအာင္ လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ျပဳ က်င့္သံုရန္ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤညြန္ၾကားခ်က္မွ ေသြဖယ္သြားေသာေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္ အိမ္ေထာင္ရွင္ဘ၀တို႔မွာ ေယာက်ာ္းသာမက မိန္းမတို႔၌ပါ နာက်င္မႈ စိတ္ဒုကၡေရာက္စရာေတြႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။
ေရွးေဟာင္း အိႏၵိယ၌ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းရဲ့ ျပဌာန္းျခင္းမ်ားကို အမ်ိဳးဇာတ္ အယူအဆမ်ား အမ်ိဳးသမီးပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား အမ်ိဳးသားမ်ားရဲ့ မွန္ကန္မႈအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းဘ၀ရဲ့ အမ်ိဳးဇာတ္ကြဲျပားမႈတို႔က အုပ္စုိးလြမ္းမိုသည္။ ထိုေခတ္က တင္းမာၾကပ္တည္းေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား လြတ္လပ္မႈကုိ အတားအဆီးျဖစ္ေသာ စည္မ်ဥ္းမ်ား ထံုးတမ္းဓေလ့မ်ားျဖင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကုိ ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။ လူမ်ိဳးေရးဇာတ္ခြဲျခားမႈကုိ ပယ္ရွားေသာ ျမတ္ဗုဒၶ၏ အယူအဆသည္ ဤတင္းၾကပ္ေသာ အေျခအေနမွ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ေတြကုိ လြတ္ေျမာက္ေစခဲ့သည္။

သိဂၤါေလာ၀ါဒသုတ္ဟုေခၚေသာ ဗုဒၶဘာသာရဲ့ လူမႈေရးဆိုင္ရင္ က်င့္၀တ္သိကၡာမ်ား၏ အေျခံအုဌ္ျမစ္တရားေတာ္မ်ားသည္ လက္ထပ္ထိမ္းျမွားျခင္း၌သာမက လူမႈ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလံုး၌ပါ လမ္းညြန္အျဖစ္ လိုအပ္ေသာအရာ ျဖစ္သည္။ သိဂၤါေလာ၀ါဒသုတ္သည္ ခင္ပြန္းနွင့္ ဇနီးမယားအၾကား မိဘႏွင့္ သားသမီးအၾကား လူေနမႈဘ၀ရဲ့ အေရးပါဆံုးေသာ ရႈေထာင့္ကုိ အေလးထားျခင္းနွင့္တကြ သူတို႔ကုိ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအၾကား ေက်ပြန္မူတို႔ကုိ relationships အျဖစ္ အေျခခံ ပံုစံကုိ ခ်မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ ထိန္းျမားလက္ထပ္ျခင္း ႏွင့္ နားလည္မႈတာ၀န္ ၀တၱရားတုိ႔သည္ ဘ၀၏ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း အတြက္ ရည္ရြယ္သည္ကုိ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ား၌ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပဆုိထားသည္။ ထို႔ျပင္ ပထ၀ီဆိုင္ရာ လုိအပ္ျခင္းရဲ့ တိုးတက္ျခင္းႏွင့္ ကုိယ္က်င့္သိကၡာဆိုင္ရာ စနစ္က်က် နားလည္ျခင္းတို႔အတြက္လည္းေကာင္း စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ေက်နပ္အားရျခင္းႏွင့္ တိက်ေသာ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကုိ ရည္ညြန္းျခင္းအတြက္သာ မဟုတ္ဘဲ ခင္ပြင္းႏွင့္ ဇနီးမယားႏွစ္ေယာက္စလံုး၏ ရုပ္၀တၳဳပိုင္းဆိုင္ရာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း မဂၤလာအခမ္းအနားယူမႈ သို႔မဟုတ္ အေတြးအျမင္စနစ္ရဲ့ အမ်ိဳးအစားမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း ဘာသာတရား သုိ႔မဟုတ္ တစ္ျခားပညာရွင္တို႔ရဲ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္လည္းေကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပဆုိထားပါသည္။

ဗုဒၶအလိုအရ ခင္ပြန္းႏွင့္ ဇနီးမယားတို႔ အၾကား ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ နားလည္းျခင္းမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္ေသာ အိမ္္ေထာင္ရွင္ဘ၀၏ အစိပ္အပုိင္းအေနႏွင့္ မွတ္မိသိရွိမည္ ျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၌ ယေန႔ေခတ္၏ ျပႆနာအမ်ားစုသည္ ကုိယ္က်ိဳးစြန္႔ျခင္းဆိုင္ရာ အက်ံဳး၀င္မူကုိ မမွတ္မိျခင္းႏွင့္ တစ္၀က္တပ်က္ျဖစ္ေသာ အယူအဆမ်ား၏ မတတ္မသိျခင္းမွ ျမင့္တတ္လာေသာ အရာျဖစ္သည္။ လက္ထပ္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ တဏွာရာဂႏွင့္ ၾကည္ႏူးျခင္းအတြက္ဟု ဆိုရန္ မသင့္ပါ။ ၾကည့္ႏူးျခင္းသည္ ၄င္းကုိ္ယ္တိုင္၌ ဆိုးရြားေသာ အရာတစ္ခု မဟုတ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ၄င္းသည္ ခံစားမႈပုိင္းဆိုင္ရာသာ ျဖစ္သည္။ ေဘာင္အကန္႔အသတ္ရွိသည္။

လက္ထပ္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၌ အမွန္အတိုင္း မသိျမင္ျခင္းႏွင့္ စိတ္ႏွလံုးပူေဆြးျခင္းတို႔သည္ ျဖစ္လာတတ္ေသာအရာ ျဖစ္သည္။ ၄င္းကုိ နားလည္မည္ဆိုလွ်င္, (သုိ႔မဟုတ္) ၾကည္ႏူးေက်နပ္ျခင္း၏ လွည့္စားမႈကုိ နည္းလည္မည္ ဆုိလွ်င္, (သို႔မဟုတ္) နက္ရိႈင္းေသာ သည္းခံႏုိင္ေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ ေပၚထြက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ လူႏွစ္ေယာက္၏ အစိတ္အပိုင္းေပၚမွာ ခ်စ္စိတ္ျပင္းျပေသာ စိတ္ဆႏၵွႏွင့္ စြဲျမဲေသာ စိတ္ဆႏၵတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ သူ သို႔မဟုတ္ သူမ၏ စစ္မွန္ေသာဘ၀ကို ေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ အေျခအေနကုိ ေပၚထြက္ေစ၏။ မည္သူမဆို အံ့ၾသဖြယ္ ရယူႏိုင္ျခင္းအတြက္ ရွင္သန္နိုင္ေသာ အသိဥာဏ္ပို္င္းဆိုင္ရာ ေျမဆီေျမလႊာႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆုိင္ရာ ရာသီဥတုမ်ားကို အတူတကြ ထုပ္လုပ္ရွင္သန္ေစသည္။